Re: Masowe pobranie wielu plików – w jaki sposób?

Listę adresów generowałem takim skryptem xxxx.vbs

(do uruchomiania pod Windows przez cscript)

i podstawiałem listę do aria2/wget przez opcję -i.

Option Explicit
Dim objFSO
Dim objFile
Dim strFileName
Dim strTilesURL
Dim i
Dim j

strFileName = "C:\xxxx\TileGroup36.txt"
strTilesURL = "195.113.142.114/tiles/zamrsk/us_harrachu_002_400dpi/TileGroup36"

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFileName, 2, True)

for i = 0 to 80
   for j = 0 to 138
       objFile.Write strTilesURL & "/8-" & i & "-" & j & ".jpg" & vbCrLf
   next
next
objFile.Close

Trzeba więc jeszcze oprogramować numer TileGroup i zawęzić przedział j

powiedzmy do 5-7 wartości. Trochę odrzuci, ale to co trzeba powinno pobrać.

A potem napisać jeszcze kawałek skryptu, który stwierdzi, czy wszystkie

wartości dla i i j wystąpiły w nazwach plików.